Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменения и допълнения на нормативни акове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, както и изменения в Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 3, бр. 23 и бр. 74 от 2019 г.)

Срокът за представяне на становище по общественото обсъждане е 06.04.2020 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg

Документи