Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016 година на Министерския съвет приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: galieva@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта - 09.9.2017 г. Проектът на наредбата може да се види ТУК Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК Частичната предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет може да се види ТУК

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.