Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Нормативната уредба на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, създаден по силата на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г., вече не отговаря на актуалното състояние на европейското законодателство, прието в изпълнение на Европейската зелена сделка. Освен това, в хода на неговата работа бяха идентифицирани възможности за подобряване на функционирането на Съвета. Тези причини налагат многобройни и важни промени в нормативната уредба на функциите, състава и подпомагащите органи на Съвета, с което се обосновава необходимостта от приемане на ново постановление, регламентиращо същата материя.
Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка е разработен в съответствие с произтичащите от Европейската зелена сделка ефекти за Република България, и по-конкретно необходимостта от прилагане на законодателството от пакета „Подготвени за цел 55“.
Първата цел е да се актуализират функциите на Консултативния съвет, който следва да предоставя насоки за максимално бързо и правилно прилагане на новоприетото европейско законодателство. Ще му бъде възложена функция да обсъжда и приема модели и анализи, свързани с изпълнението на целите за декарбонизация, да следи за изпълнение на реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да осъществява други дейности, свързани с интегрирането на екологичните съображения, произтичащи от Съобщението за Европейската зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост в секторните политики.
Втората цел е да се подобри оперативността в работата на Съвета в няколко направления. Предвижда се Консултативният съвет да има два състава – основен и разширен, като така едновременно ще се оптимизира неговата дейност и ще се гарантира широко участие на заинтересованите страни. Съветът ще се подпомага в дейността си от експертни работни групи, създавани по негово решение в зависимост от нуждите за обсъждане на дадени въпроси, като се предоставя по-голяма самостоятелност на Съвета при вземането на решения относно техните задачи, структура и организация на работа.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е до 14.07.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dnedeva@moew.government.bg

Документи