Категории
Министерство

Проект на постановление на МС за изменение на нормативни актове

Проектът е разработен във връзка с:

1. по § 1 - изменение и допълнение на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с транспониране на Директива 2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения.

Посочената директива въвежда аналитични методи, разрешени за анализ на  летливи органични съединения в бои, лакове и авторепаратурни продукти, с което ще се улесни контрола на съдържанието на тези вещества в изброените продукти.

2. по § 2  - изменение и допълнение на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Изменението е свързано с:
-    актуализиране на наименованието на структура на МВР, имаща отношение към прилагането на регламента;

-    заличаване на текстове, които вече не са в сила;

-    прецизиране на съществуващите разпоредби, касаещи контрола и докладването на информация за флуорираните парникови газове.

3. по § 3 – изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол във връзка с транспониране на Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива.

Изменението е свързано с актуализиране на годината на публикация на основните стандарти за качество на бензиновите и дизеловите горива, както и с минимални промени в някои технически параметри. Допълнително са въведени промени, подобряващи контрола на качеството на корабните горива.

В срок до 29 май 2012  г. очакваме писмени становища от заинтересованите страни на електронни адреси: mihajlovg@moew.government.bg, yakimova@moew.government.bg, sirashka@moew.government.bg

Пълен текст на проект на постановление на МС