Категории
Министерство

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 
В действащото законодателство на Европейския съюз нормативният акт, уреждащ отношенията, свързани с изискванията към пусканите на пазара опаковки, както и дейностите по управление на отпадъците от опаковки са регламентирани с Директива 94/62/ЕС на Европейския Парламент и Съвет от 20.12.1994 за опаковките и отпадъците от опаковки и изменящата я Директива 2004/12/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година. От съображения за правна сигурност и хармонизиране на тълкуването на определението на „опаковка“ се явява необходимост списъкът на пояснителни примери да се преразгледа и измени. По този начин се изясняват случаите, в които границата между това какво „е” опаковка и какво „не е“ остава неясна.
 
Промените в Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане  или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения се налагат поради:
 
- отмяна на изискването към собствениците на инсталации в Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за утвърждаване на годишните доклади от собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм., бр. 102 от 21.12.2012 г.);
 
- необходимост от създаване на възможност за налагане на санкция по резултатите от собствени непрекъснати измервания, които формират средночасови стойности – съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността, са установени не половинчасови, а средночасови норми за допустими емисии.
 
Допълненията в Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (транспонираща в българското законодателство изискванията на Глава III и Приложение V от Директива 2010/75/ЕО) определят датите на влизане в сила на нормите за допустими емисии за големите горивни инсталации.
 
Измененията в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци са свързани с отпадането на необходимостта от издаване на удостоверение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и изпълняващи задълженията си индивидуално. Промените са направени във връзка с изпълнение на приетия с Решение на Министерски съвет № 808 от 8 октомври 2012 г. План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и новия Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.). 
 
Крайна дата за съгласуване: 25.06. 2013 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: petyadim@moew.government.bg и apeychev@moew.government.bg.
 
Пълният текст на Проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.