Категории
Министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитени

В изпълнението на чл. 46, ал. 2 от Закон за защитените територии е разработен, приет и публикуван през 2005 г. в Държавен вестник бр. 49, Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост.

Предложения проект на Правилник  е разработен във връзка с настъпили промени в нормативни актове, промяна на наименованията на държавни институции и дирекции в МОСВ, както и отпадането на необходимостта за представяне на документи, които са видими в публични регистри.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bbechev@moew.government.bg

 Крайна дата за получаване на писмени становища: 12.03.2021 г.

Документи