Категории
Министерство

Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗИД на ЗОПОЕЩ)

Законопроектът предвижда осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз под номер 151.

Изменящият европейски акт е регламент и като такъв има пряко приложение. Предвид че същият изменя Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети, транспонирана в националното ни законодателство чрез ЗОПОЕЩ, следва законът да бъде променен с цел избягване на противоречия в нормативната уредба на европейско и национално ниво.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 19.06.2020 г. на електронен адрес: e_manolova@moew.government.bg

Документи