Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в обхвата на законодателството по опазване на околната среда, в резултат на което са идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест чрез: - намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат изискани по служебен път, - опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации, - намаляване на срокове по процедури, - оптимизиране на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на процедурите, - премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда. В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени предложения за промени и в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и други нормативни актове.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на: p2petkov@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017г. Проектът на ЗИД на ЗООС може да се види ТУК; Мотивите за приемането на ЗИД на ЗООС могат да се видят ТУК; Частичната предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК; Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК.