Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.

Целта на настоящия проект на Заповед, произтича от публикуването на една делегирана директива на Комисията за изменение в Приложение III с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на Директива RoHS-2 и необходимостта от транспонирането й в националното законодателство не по-късно от 31 август 2023 г.: Делегирана Директива (ЕС) 2023/171 на Комисията от 28 октомври 2022 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на шествалентен хром като противокорозионен агент в газово абсорбционни термопомпи (ОВ, L 24/33, 26.01.2023 г.).

Крайна дата за съгласуване на проекта на Заповед: 06.04.2023 г.

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: zpetrova@moew.government.bg и pkostadinova@moew.government.bg.

 

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216628327
  Удостоверено време: 07.03.2023 09:55:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216628343
  Удостоверено време: 07.03.2023 09:55:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216628353
  Удостоверено време: 07.03.2023 09:55:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216628357
  Удостоверено време: 07.03.2023 09:55:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000221044060
  Удостоверено време: 10.04.2023 09:57:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority