Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.
Настоящият проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. произтича от публикуването на следните 2 нови Делегирани Директиви на Комисията за изменение в Приложение IV на Директива 2011/65/ЕС и необходимостта от транспонирането им в националното законодателство:
1. Делегирана директива (ЕС) 2023/1437 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия (ОВ, L 176/14, 11.07.2023 г.).
2. Делегирана Директива (ЕС) 2023/1526 на Комисията от 16 май 2023 година за изменение на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид, използван като базов материал в датчици, използвани в медицински изделия за инвитро диагностика (ОВ, L 185/26, 24.07.2023 г.) и поправка на Делегирана директива (ЕС) 2023/1526 (ОВ, L 188/59, 27.07.2023 г.).

Крайна дата за съгласуване на проекта на Заповед: 04.10.2023 г.
Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: zpetrova@moew.government.bg и pkostadinova@moew.government.bg.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000241496774
  Удостоверено време: 04.09.2023 09:48:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000241496790
  Удостоверено време: 04.09.2023 09:48:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000241496812
  Удостоверено време: 04.09.2023 09:48:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000241496828
  Удостоверено време: 04.09.2023 09:48:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000241496865
  Удостоверено време: 04.09.2023 09:48:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority