Категории
Министерство

Проект за промяна на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР)

Националният съвет за биологично разнообразие действа въз основата на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР), който се издава на основание чл. 116, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. Настоящия правилник е утвърден със Заповед РД-670/06.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

Промяната на Правилника за устройството и дейността на НСБР е във връзка с проведено на 06.07.2021 г. заседание на Съвета и направените предложения за изменения на  действащия правилник. 

С настоящите промени се цели основно отстраняване на дискриминационни текстове отнасящи се към мандатността на членовете в съвета, промени в процедурата за избор на представителите на неправителствените организации, облекчаване на работата на администрацията, отразяване на настъпили промени в нормативни актове и прецизиране, и отстраняване на недостатъци в действащи разпоредби на правилника.

С промяната на Правилника за устройството и дейността на НСБР ще се постигне ефективност и ефикасност на правилника, ще се усъвършенства организацията и направленията на дейността на НСБР.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: nmihaylova@moew.government.bg,

Крайна дата за получаване на писмени становища: 26.06.2022 г.

Документи
  • .zip
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000184769443
    Удостоверено време: 26.05.2022 12:12:19
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority