Категории
Министерство

Проект за Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Приемането на проекта на тарифа е свързано с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ. бр. 58 от 2015 г.), с който се променя съществено действащата нормативна уредба за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Законът за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ. бр. 58 от 2015 г.)  въвежда нови видове такси, както и изцяло нов начин за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води чрез въвеждане на корекционни коефициенти. Въведена е и законова диференциация на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Очакваме Вашите становища и предложения по Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на адрес: AsenLichev@moew.government.bg Публикуваме доклада по проекта на Постановление на МС за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и частичната предварителна оценка на въздействие. Крайната дата за съгласуване е 14. 12. 2016 г. С П Р А В К А за постъпилите предложения от обществената консултация  на проекта  на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и обосновка за неприетите предложения (21. 12. 2016 г.)