Категории
Министерство

Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Ефективното й прилагане в България насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда.

Протоколът за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция е международен правен инструмент, който въвежда изискването за създаване на комплексни регистри за изпускането и преноса на замърсители под формата на обществено достъпна електронна база данни.

Съгласно чл. 10 от  Орхуската конвенция и чл. 17, ал. 2 от Протокола, следва да се извършва постоянен преглед на прилагането на двата документа въз основа на периодично докладване от държавите-членки. В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проекти на Национални доклади по Конвенцията и Протокола.

Очакваме Вашите становища и предложения по проектите на Национални доклади на е-mail: hstoev@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция и на е-mail: mgalabova@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители.

Крайна дата за съгласуване: 4.12.2016 г.

Пълният текст на проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция може да видите тук.

Пълният текст на проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители може да видите тук.