Категории
Министерство

ПРОЕКТИ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 И 3 КЪМ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.) в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са изготвени проекти на планове за действие за следните видове:

 1. Проект на план за действие за опазване за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г.;
 2. Проект на план зa действие зa опазване на вида алпийска розалия (Rosalia alpina Linnaeus, 1758)  в България за периода 2023-2032.

Плановете са стратегически документи с период на действие 10 г. и определят необходимите действия и мерки за опазването на конкретните видове.

 Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 19.03.2023 г.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000214842035
  Удостоверено време: 20.02.2023 14:48:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000214842078
  Удостоверено време: 20.02.2023 14:48:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority