Категории
Министерство

ПРОЕКТИ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 И 3 КЪМ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.) в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са изготвени проекти на планове за действие за следните видове:

 1. Проект на план за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips (Hübner, 1818) в България, за периода 2023-2032 г.;
 2. Проект на план зa действие зa опазване на пеперудата бяло-V (Nymphalis vaualbum) в България за периода 2023-2032;
 3. Проект на план зa действие зa опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици (чаплови и ибисови птици, огърличници, саблеклюни и рибарки): A. purpurea, A. ralloides, E. alba, E. garzetta, N. nycticorax, P. leucorodia, P. falcinellus, R. avosetta, G. pratincola, Ch. hybrida, Ch. niger, G. nilotica, S. hirundo, S. sandvicensis, S. albifrons, L. melanocephalus в България за периода 2023-2032;
 4. Проект на план зa действие зa опазване популациите на пещеролюбивите прилепи в България (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis capaccinii и Miniopterus schreibersii) за периода 2023-2032.

Плановете са стратегически документи с период на действие 10 г. и определят необходимите действия и мерки за опазването на конкретните видове.

 Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 21.04.2023 г.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000218545964
  Удостоверено време: 22.03.2023 13:18:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000218546011
  Удостоверено време: 22.03.2023 13:18:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000218546177
  Удостоверено време: 22.03.2023 13:19:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000218548095
  Удостоверено време: 22.03.2023 13:35:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority