Категории
Министерство

ПРОЕКТИ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 И 3 КЪМ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.) в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 e изготвен проект на:

  • План за действие зa опазване на Планинския кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner, 1804) в България за периода 2023 - 2032 г.

Плановете са стратегически документи с период на действие 10 г. и определят необходимите действия и мерки за опазването на конкретните видове.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 19.05.2023 г.

 

Документи
  • .zip
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000226425345
    Удостоверено време: 19.05.2023 15:10:31
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority