Категории
Министерство

Проекти на практически ръководства с технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъци

Министерството на околната среда и водите разработи следните проекто-документи:
 
1. Национални технически изисквания към съоръженията за компостиране;
2. Национални технически изисквания към съоръженията за анаеробно разграждане;
3. Национални технически изисквания към съоръженията за механично-биологично третиране (МБТ);
4. Национални технически изисквания към съоръженията за изгаряне.
 
Проекто-документите, изготвени в рамките на проект № TA-2011-KPOS-PP-78 „Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста” определят техническите изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците и представляват практически ръководства за създаване на добри практики в областта на третиране на битовите биоотпадъци, вкл. остатъчната фракция от потока битови отпадъци. 
 
Ръководството „Национални технически изисквания към съоръженията за компостиране“ е със задължителен характер, в съответствие с чл. 18, ал.1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, като основната цел е да се осигури правилната експлоатация на съоръженията за компостиране в България и да се предоставят насоки за прилагане на изискванията за:
 
строителство, технологии и оборудване, експлоатация и управление, мониторинг и документиране) за всеки един от етапите на процеса:
контрол при приемане и получаване на входящите материали;
съхранение на входящите материали и крайните продукти;
кондициониране, предварителната третиране на суровините;
фаза на интензивно разграждане и хигиенизиране;
отлежаване и узряване на компоста;
управление на миризмите;
управление на отпадъчните води (инфилтрата);
управление на други газови емисии – биоаерозоли;
осигуряване на защита на работниците;
определяне на санитарните изисквания;
стандартизиране на отделните етапи на процеса;
съхранение на готовия компост.
 
На този етап МОСВ счита, че другите 3 ръководства не трябва да бъдат със задължителен характер, но предоставят полезна информация относно общи изисквания към съоръженията за анаеробно разграждане, МБТ и изгаряне, включително описание на техниките и технологиите за механично-биологично третиране и изгаряне и определяне на минималните изисквания: (строителство, технологии и оборудване, експлоатация и управление, мониторинг и документиране) за всеки един от етапите на процеса. Окончателно решение относно задължителния характер ще бъде определено след провеждане на срещи с всички заинтересовани страни, както ще бъде взето под внимание и мнението на участниците от обществените консултации.
 
Основната полза от разработените ръководствата е подпомагане на местните власти, регионалните сдружения за управление на отпадъците при планиране изграждането и експлоатацията на съоръженията за третиране на отпадъците. Те могат да се използват и от частни фирми – консултантски, проектантски, строителни и др. 
 
Ръководствата предоставят насоки относно това как най-добре да бъдат приложени нормативните изисквания, свързани с третирането на биоотпадъците. Те следва да се използват внимателно след направени обстойни предварителни проучвания за спецификата на региона, местоположение, количества и видове отпадъци и др. 
 
Проекто-ръководствата могат да бъдат намерени на сайта на МОСВ, раздел отпадъци/специфични отпадъчни потоци/биоразградими отпадъци: http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=523
 
Проекто-ръководствата са представени за обществен достъп и публична консултация.
 
МОСВ очаква Вашите мнения и становища, които ще подобрят качеството и пригодността на документите към българските условия. Становищата могат да бъдат изпращани на следните адреси: tjeleva@moew.government.bg и gstoyanov@moew.government.bg. 
 
 
Лице за контакт: Григор Стоянов – държавен експерт в дирекция „УООП“, тел.: 02) 940 6627.