Категории
Министерство

Проекти за изменение и допълнение на правилниците, регламентиращи дейността на Висшия експертен екологичен съвет, Националния съвет по биологично разнообразие и Висшия консултативен съвет по водите към МОСВ

Проекти за изменение и допълнение на:

  1. Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС)
  2. Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР)
  3. Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (ВКСВ)

Предложените текстове за изменение и допълнение на правилниците, регламентиращи дейността на ВЕЕС/НСБР/ВКСВ към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са относно:

  • Въвеждане мандатност на съветите
  • Въвеждане на заместници на титулярния състав
  • Прецизиране на текстове, касаещи процедурата и документацията за избор на НПО представители

В срок до 18 юли 2012 г. очакваме коментари и предложения от заинтересованите страни на електронен адрес: mnedelcheva@moew.government.bg.

Пълният текст на проектите за изменение и допълнение можете да видите тук:

1. Проект за изменение и допълнение на Правилник за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет (ВЕЕС)

2. Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР)

3. Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (ВКСВ)