Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2014 г.

(01.01.2014 г. – 31.03.2014 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За отчетния период от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 35 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 236 030,21 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 28 бр. и са в размер на 23 511,46 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 7 бр. на стойност 212 518,75 лв. От общия брой наложени санкции, 24 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 10 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 брой е за установено замърсяване на почви.

През периода, от директорите на РИОСВ са издадени 60 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2014 г. са на обща стойност  698 811,66 лв., като 566 670,94 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са Община Свищов      – 121 160,26 лв.; Община Девня –  89 745,6 лв.; Община Бобов Дол –  65 174,38 лв.; Община Бургас  –  62 963,23 лв. и Община Етрополе –  55  581 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 10 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 15 772,86 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За първото тримесечие на 2014 г. от директорите на РИОСВ са издадени 177 бр. наказателни постановления, с които са наложени 132 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 45 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 734 900 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 250 639,84 лв.

Най-много наказателни постановления през първото тримесечие на 2014 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 81 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ са издадени 30 бр. наказателни постановления; 26 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за опазване на околната среда; 17 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 7 бр. на Закона за лечебните растения и 6 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първо тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи