Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2015 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2015 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 54 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 777 133,93 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 37 бр. и са в размер на 65 030,41 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 17 бр. на стойност 712 103,52 лв. От общия брой наложени санкции, 43 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 11 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 72 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2015 г. са на обща стойност  466 452,39 лв., като 399 197,21 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община  Девня – 159 769,46 лв.; Община Бургас – 53 244,80 лв.; Община Мадан – 16 357,88 лв.; Община Свищов – 13 397,80 лв. и Община Габрово – 11 121,06 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 19 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 73 412,09 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За първото тримесечие на 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 220 бр. наказателни постановления, с които са наложени 129 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 91 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 837 400,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 286 017,43лв.

Най-много наказателни постановления през първото тримесечие на 2015 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 67 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда от директорите на РИОСВ са издадени 37 бр. наказателни постановления; 28 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 25 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 23 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 20 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 17 бр. на Закона за защитените територии; 2 бр. за установени нарушавания на ЗЗВВХВС и 1 бр. на ЗЗШОС.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи