Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2016 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2016 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 35 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 454 299 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 24 бр. и са в размер на 26 944 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 11 бр. на стойност 2 454 299 лв. От общия брой наложени санкции, 29 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 6 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 65 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2016 г. са на обща стойност  233 122 лв., като 177 888 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Карлово – 14 680 лв.; Община Елена – 14 307 лв.; Община Шумен – 11 184 лв.; Община Провадия – 10 744 лв. и Община Лъки – 9 347 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 13 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 71 292 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За първото тримесечие на 2016 г. от директорите на РИОСВ са издадени 201 бр. наказателни постановления, с които са наложени 138 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 63 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 907 850 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 409 311 лв.

Най-много наказателни постановления през първото тримесечие на 2016 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 62 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда от директорите на РИОСВ са издадени 42 бр. наказателни постановления; 34 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 24 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 18 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 14 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 4 бр. на Закона за защитените територии; 2 бр. на ЗЗШОС и 1 бр. за установени нарушавания на ЗЗВВХВС.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи