Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2017 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2017 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 35 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 288 000,04 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 27 бр. и са в размер на 43 713,04 лв. Наложените еднократни санкции са 8 бр. на стойност 244 287,00 лв. От общия брой наложени санкции, 25 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 10 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 61 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2017 г. са на обща стойност 259 687,50 лв., като 173 722,88 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Разград – 18 662,12 лв., община Провадия – 12 667,12 лв., община Садово – 12 531,26 лв., община Горна Оряховица – 10 448,17 лв. и община Челопеч – 6 917,19 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 4 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 101 352,24 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За първото тримесечие на 2017 г. от директорите на РИОСВ са издадени 163 бр. наказателни постановления, с които са наложени 128 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 35 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 582 420,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 372 691,62 лв.

Най-много наказателни постановления през първото тримесечие на 2017 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 42 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда от директорите на РИОСВ са издадени 34 бр. наказателни постановления; 39 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 10 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 12 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 16 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 5 бр. на Закона за защитените територии; 2 бр. на ЗЗВВХВС, 2 бр. на ЗЗШОС и 1 бр. за установени нарушавания на Закона за защита на животните.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи