Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2018 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2018 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 26 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 16 751,95 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 21 бр. и са в размер на 7 135,60 лв. Наложените еднократни санкции са 5 бр. на стойност 9 616,35 лв. От общия брой наложени санкции, 17 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 9 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 46 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2018 г. са на обща стойност 238 429,51 лв., като 162 377,66 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 16 492,36 лв., община Сунгурларе – 12 375,37 лв., община Лъки – 9 448,80 лв., община Разград – 9 235,41 лв. и община Долни Чифлик – 8 380,80 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 81 767,87 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За първото тримесечие на 2018 г., от директорите на РИОСВ са издадени 177 бр. НП, с които са наложени 125 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 52 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 671 030 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 1 116 895,69 лв.

Най-много НП през първото тримесечие на 2018 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 69 бр.

За неспазване изискванията на ЗООС от директорите на РИОСВ са издадени 37 бр. НП; 29 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 18 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 16 бр. на Закона за защитените територии; 4 бр. на Закона за чистотата за атмосферния въздух; 1 бр. на Закона за лечебните растения; 1 бр. на Закона за защита от шума в околната среда, 1 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита на животните.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2018 г. е представена в EXCEL формат.

Документи