Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2020 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2020 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 47 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 207 031,64 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 41 бр. и са в размер на 96 079,34 лв. Наложените еднократни санкции са 6 бр. на стойност 110 952,30 лв. От общия брой наложени санкции, 32 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 14 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 147 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2020 г. са на обща стойност 387 501,09 лв., като 293 956,24 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Долни чифлик – 80 818,48 лв.; община Велики Преслав – 56 770,37 лв.; община Карлово – 30 030,53 лв.; община Димитровград – 10 699,20 лв. и община Разград – 9 819,48 лв.        

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 5 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 5 425,77 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За първото тримесечие на 2020 г., от директорите на РИОСВ са издадени 197 бр. НП, с които са наложени 141 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 72 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 692 150 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 323 790,14 лв.

Най-много НП през първото тримесечие на 2020 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 61 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 51 бр. НП; 25 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 24 бр. са издадените НП за установени нарушения на ЗООС; 20 бр. на Закона за лечебните растения; 16 бр. на Закона за защитените територии; 14 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 1 бр. на Закона за защита на животните; 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита от шума в околната среда.

През първото тримесечие, суми от имуществени санкции по чл. 164, ал. 1 от ЗООС са преведени на следните общини: община Камено – 40 000 лв. и община Бургас – 8 000 лв.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2020 г. е представена в EXCEL формат.