Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2021 г.

 

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)
За първото тримесечие на 2021 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 27 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 163 669,03 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 18 и са в размер на 105 667,08 лв. Наложените еднократни санкции са 9 на стойност 58 001,95 лв. От общият брой наложени санкции, 14 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 13 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.
През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 33 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.
Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2021 г. са на обща стойност 298 120,57 лв., като 205 454,05 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Бургас – 57 566,39 лв., община Разград – 19 362,02 лв., община Стражица – 13 068,58 лв., община Долни чифлик – 10 497,60 лв. и община Велико Търново – 7 692,01 лв.
За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 5 НП за налагане на санкции на обща стойност 85 465,75 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ
За първото тримесечие на 2021 г., от директорите на РИОСВ са издадени 278 НП, с които са наложени 211 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 67 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 091 900,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 484 658,46 лв.
През първото тримесечие на 2021 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 126. За неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 68 НП; 36 са издадените НП за установени нарушения на ЗООС; 18 - на Закона за биологичното разнообразие; 12 - на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 6 – на Закона за лечебните растения; 5 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 3 - Закона за защита от шума в околната среда; 2 - Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; по 1 на Закона за ограничаване изменението на климата и на Закона за защита на животните; няма издадено НП за нарушение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 57 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 284 864,10 лв.
През първото тримесечие на 2021 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Камено – 96 000 лв.; община Перник – 24 000 лв. и по 8 000 лв. на общините Пловдив и Монтана.
Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2021 г. е представена в EXCEL формат.