Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2022 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2022 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 26 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 35 555,39 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 21 броя и са в размер на 33 281,70 лв. Наложените еднократни санкции са 5 броя, на стойност 2 273,69 лв.

От общият брой наложени санкции, 20 броя са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 6 броя са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 36 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2022 г. са на обща стойност 226 811,35 лв., като 175 877,29 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Долни чифлик – 17 122,06 лв., община Шумен – 12 799,06 лв., община Бургас – 11 654,63 лв., община Разград – 10 905,87 лв. и община Силистра – 10 687,20 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 7 НП за налагане на санкции на обща стойност 65 201,96 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За първото тримесечие на 2022 г., от директорите на РИОСВ са издадени 179 НП, с които са наложени 120 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 59 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 2 875 320 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 440 317,60 лв.

През първото тримесечие на 2022 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 74 броя. За неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 34 НП; 29 са издадените НП за установени нарушения на ЗООС; по 13 на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 12 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 2 – на Закона за лечебните растения; по 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и на Закона за ограничаване изменението на климата.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 19  споразумения на обща стойност 31 850 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 31 290 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 135 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 537 500 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2022 г. е представена в EXCEL формат.