Категории
Министерство

Първо тримесечие наложени санкции 2023 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За първото тримесечие на 2023 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 24 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 475 371,78 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 21 броя и са в размер на 13 554,68 лв. Наложените еднократни санкции са 3 броя, на стойност 461 817,10 лв.

От общият брой наложени санкции, 17 броя са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 6 броя са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и един брой е за замърсяване на земната повърхност.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 40 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за първото тримесечие на 2023 г. са на обща стойност 594 898,62 лв., като 439 641,13 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карнобат – 281 069,56 лв., община Бургас – 17 948,48 лв., община Долни чифлик – 15 868,80 лв., община Горна Оряховица – 13 899,59 лв. и община Разград – 13 845,82 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 19 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 183 108,07 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За първото тримесечие на 2023 г., от директорите на РИОСВ са издадени 182 НП, с които са наложени 112 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 70 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 81 210 350,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 314 472,42 лв.

През първото тримесечие на 2023 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 49 броя. За неспазване изискванията на ЗООС, от директорите на РИОСВ, са издадени 40 НП; 26 са издадените НП за установени нарушения по Закона за биологичното разнообразие; 23 – на Закона за водите; 18 – за нарушаване на Закона за защитените територии; 10 – на Закона за лечебните растения; 6 – на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 5 – на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 3 – на Закона за защита от шума в околната среда и 2 – на Закона за ограничаване изменението на климата.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 66  споразумения на обща стойност 116 100,00 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 98 180,00 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 56 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 400 554,00 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2023 г. е представена в EXCEL формат.