Категории
Министерство

СПРАВКА за отразяване на получени становища, бележки и предложения от обществен достъп до проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

СПРАВКА за отразяване на получени становища, бележки и предложения от обществен достъп до проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, осъществен от 18.02.2022 г. до 20.03.2022 г.

Документи