Категории
Министерство

Съветът на ЕС прие нови правила за борба със замърсяването с пластмаси в морска среда

На 21 май 2019 Съветът на ЕС окончателно одобри Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Новият законодателен акт е сериозен напредък в усилията на ЕС за опазване на околната среда и намаляването на отпадъците в морето. Приетата директива следва успешния подход на директивата от 2015 г. за пластмасовите торбички за пазаруване, която доведе до бърза промяна в поведението на потребителите.

Новите разпоредби определят по-строги правила, отнасящи се до онези пластмасови продукти и опаковки, които са сред десетте най-често срещани замърсители на европейските плажове. С директивата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи: клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки, както и хранителни контейнери, контейнери за напитки и чаши за напитки от експандиран полистирол, продукти, изработени от оксо-разградими пластмаси и др. Цели се и ограничаване на потреблението на определени кутии от пластмаса за бързо хранене, пластмасови чаши за напитки, включително техните капаци и капачки, и др.

Държавите членки следва да въведат и по-специфични мерки за намаляване употребата на най-често използваните пластмасови продукти чрез схеми за разширена отговорност на производителите, покриващи разходите за почистване на отпадъците като филтри за тютюн, съдържащи пластмаса, и риболовни съоръжения. Друга амбициозна мярка, заложена в документа, е насърчаване и стремеж към по-ефикасни системи за разделно събиране на пластмасовите бутилки и пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Основен стремеж на директивата е чрез прилагане на предвидените в нея мерки да се даде приоритет на предотвратяването на отпадъците и на прехода към повторно използваеми продукти, а не към употребата на алтернативни продукти за еднократна употреба. Целта е да се постигнат както екологични, така и икономически ползи. Държавите членки следва да определят своите амбициозни цели, които да предизвикат съществен обрат в растящите тенденции в потреблението.

След приемането на директивата и нейното публикуване в „Официален вестник“, държавите-членки на ЕС, ще разполагат с две години, за да я транспонират в националните си законодателства.