Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2014 г.

(01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За отчетния период от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 53 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 113 088,46 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 45 бр. и са в размер на 94 543,01 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 8 бр. на стойност 18 545,45 лв. От общия брой наложени санкции, 37 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 15 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 брой  за установенo замърсяване на почвите.

През периода, от директорите на РИОСВ са издадени 108 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2014 г. са на обща стойност  710 863,83 лв., като 616 160,57 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община  Девня – 168 395,20 лв.; Община Асеновград – 84 566,21 лв.; Община Бургас – 54 315,76 лв.; Община Велико Търново – 51 765,09 лв.; Община Стражица – 20 000,00 лв.;

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 9 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 254 288,85 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За третото тримесечие на 2014 г. от директорите на РИОСВ са издадени 170 бр. наказателни постановления, с които са наложени 100 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 70 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 587 200,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 353 684,62 лв.

Най-много наказателни постановления през третото тримесечие на 2014 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 51 бр.

За неспазване изискванията на Закона за лечебните растения от директорите на РИОСВ са издадени 27 бр. наказателни постановления; 24 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за опазване на околната среда; 21 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 21 бр. на Закона за водите, и 13 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи