Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2015 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2015 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 44 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 514 116,61 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 34 бр. и са в размер на 40 176,87 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 10 бр. на стойност 1 473 939,74  лв. От общия брой наложени санкции, 32 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 11 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за нерегламентирано замърсяване на почвите.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 61 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2015 г. са на обща стойност  613 795,22 лв., като 502 789,44 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община Бобов дол – 261 724,37 лв.; Община Бургас – 56 688,00 лв.; Община Челопеч – 25 039,93 лв.; Община Панагюрище – 16 100,00 лв.; Община Русе – 11 916,66 лв.; За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 109 066,99 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За третото тримесечие на 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 258 бр. наказателни постановления, с които са наложени 165 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 93 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 755 950,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 336 495,43 лв.

Най-много наказателни постановления през третото тримесечие на 2015 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 64 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда са издадени 52 бр. наказателни постановления; 49 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 27 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 24 бр. на Закона за лечебните растения; 21 бр. на Закона за защитените територии; 14 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 3 бр. на Закона за защита от шума в околната среда; 2 бр. на Закона за защита на животните и 2 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи