Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2017 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2017 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 66 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 93 562,73 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 54 бр. и са в размер на 38 667,73 лв. Наложените еднократни санкции са 12 бр. на стойност 54 895 лв. От общия брой наложени санкции, 50 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 15 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за наличие на неприятни миризми.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 61 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2017 г. са на обща стойност 747 489,30 лв., като 836 787,09 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Несебър – 352 225,38 лв., община Девня – 231 714,40 лв., община Разград – 21 368,00 лв., община Полски Тръмбеш – 19 524,22 лв. и община Пловдив – 12 352,81 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 21 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 41 748,71 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2017 г., от директорите на РИОСВ са издадени 169 бр. НП, с които са наложени 114 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 55 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 692 550 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 717 026,81 лв.

Най-много НП през третото тримесечие на 2017 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 40 бр.

За неспазване изискванията на ЗООС от директорите на РИОСВ са издадени 37 бр. НП; 31 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 26 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 22 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 8 бр. на Закона за лечебните растения; 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 2 бр. за установени нарушения на Закона за защитените територии.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи