Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2019 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2019 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 48 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 225 836,13 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 43 бр. и са в размер на 46 595,90 лв. Наложените еднократни санкции са 5 бр. на стойност 1 179 240,23 лв. От общия брой наложени санкции, 41 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 7 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 51 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2019 г. са на обща стойност 365 050,76 лв., като 298 696,16 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Варна – 105 952,53 лв., община Котел – 26 282,21 лв., община Провадия – 23 296,80 лв., община Садово – 11 002,91 лв. и община Габрово – 8 226,76 лв.      

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 11 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 97 557,77 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2019 г., от директорите на РИОСВ са издадени 203 бр. НП, с които са наложени 134 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 69 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 610 140 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 294 966,70 лв.

Най-много НП през третото тримесечие на 2019 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 64 бр.

За неспазване изискванията на ЗООС от директорите на РИОСВ са издадени 38 бр. НП; 36 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 21 бр. за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 19 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 15 бр. на Закона за защитените територии; 5 бр. на Закона за лечебните растения; 2 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 1 бр. на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; 1 бр. на Закона за защита от шума в околната среда и 1 бр. за установени нарушения на Закона за ограничаване изменението на климата.

През третото тримесечие, суми от имуществени санкции по чл. 164, ал. 1 от ЗООС са преведени на следните общини: община Стамболийски – 8 000 лв., община Плевен – 4 134,33 лв., община Троян – 1 756,90 лв. и община Ловеч – 60,80 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2019 г. е представена в EXCEL формат.