Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2020 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2020 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 43 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 101 427,59 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 42 бр. и са в размер на 101 360,59 лв. Наложена е 1 бр. еднократна санкция на стойност 67 лв. От общия брой наложени санкции, 35 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 7 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 59 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2020 г. са на обща стойност 200 888,27 лв., като 172 732,08 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Бобов дол – 23 661,34 лв.; община Долни чифлик – 14 119,20 лв.; община Димитровград – 9 259,02 лв.; община Силистра – 8 962,4 лв. и община Марица – 7 944,84 лв.        

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 3 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 13 488,66 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2020 г., от директорите на РИОСВ са издадени 196 бр. НП, с които са наложени 181 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 71 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 268 150 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 438 510,55 лв.

Най-много НП през третото тримесечие на 2020 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 121 бр.

За установени нарушения на ЗООС от директорите на РИОСВ са издадените НП 41 бр. НП; за неспазване изискванията на Закона за водите са издадени 36 бр. НП; 19 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 17 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 11 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 2 бр. за установени нарушения на Закона за защита от шума в околната среда и 2 бр. на Закона за лечебните растения.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2020 г. е представена в EXCEL формат.