Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2021 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)
За трето тримесечие на 2021 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 47 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 888 639,66 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 43 и са в размер на 33 630,76 лв. Наложените еднократни санкции са 4 и са на стойност 1 855 008,90 лв. От общият брой наложени санкции, 33 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 14 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.
През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 58 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.
Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2021 г. са на обща стойност 180 681,07 лв., като 191 635,01 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Девня – 26 612,69 лв., община Кнежа – 19 947,02 лв., община Долни чифлик - 15 746,40 лв., община Русе – 15 581,78лв., община Троян – 14 949,12 лв.
За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 5 НП за налагане на санкции на обща стойност 529 837,11 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ
За трето тримесечие на 2021 г., от директорите на РИОСВ са издадени 247 НП, с които са наложени 182 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 66 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 905 370,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 319 243,20 лв.
През третото тримесечие на 2021 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 90. За неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, от директорите на РИОСВ, са издадени 32 НП; 53 са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 37 - на Закона за опазване на околната среда; 16 - на Закона за биологичното разнообразие; 8 – на Закона за лечебните растения; 8 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 2 – на Закона за защита от шума в околната среда; 1 – на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; няма издадени НП за нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, на Закона за ограничаване изменението на климата и на Закона за защита на животните.
За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 96 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 380 600,00 лв.
През третото тримесечие на 2021 г., на община Добрич е преведена сума от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, в размер на 10 000 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2021 г. е представена в EXCEL формат.