Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2022 г.

 

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2022 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 37 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 660 259,30 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 28 и са в размер на 59 519,42 лв. Наложените еднократни санкции са 9, на стойност 600 739,88. От общият брой наложени санкции, 28 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 9 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 46 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2022 г. са на обща стойност 183 536,63 лв., като 148 733,85 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Долни чифлик – 23 803,20 лв., община Сунгурларе – 17 869,84 лв., община Кнежа – 9 732,04 лв.,  община Троян – 8 703,34 лв. и община Поморие – 8 575,35 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 НП за налагане на санкции на обща стойност 64 147,29 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2022 г., от директорите на РИОСВ са издадени 184 НП, с които са наложени 118 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 66 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 062 600 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 396 588,83 лв.

През третото тримесечие на 2022 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 65. За установени нарушения на ЗООС са издадените 42 НП. За неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 24 НП; 21 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 14 - на Закона за биологичното разнообразие; 7 - на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 7 – на Закона за лечебните растения; 4 - Закона за защита от шума в околната среда.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 77 споразумения на обща стойност 99 400 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 99 015 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 97 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 274 900 лв.

През третото тримесечие на 2022 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Бобов дол – 24 000 лв. и по 5 600 лв. на община Враца и община Куклен.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2022 г. е представена в EXCEL формат.