Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2023 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2023 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 34 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 526 934,58 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 20 броя и са в размер на 55 654,08 лв. Наложените еднократни санкции са 14 броя, на стойност 471 280,50 лв.

От общият брой наложени санкции, 24 броя са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 10 броя са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 29 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2023 г. са на обща стойност 216 655,51 лв., като 145 637,55 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Долни чифлик – 35 158,28 лв., община Девня – 20 682,40 лв., община Провадия – 7 380,05 лв., община Царево – 7 129,43 лв. и община Велико Преслав – 5 570,84 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 8 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 65 109,72 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2023 г., от директорите на РИОСВ са издадени 156 НП, с които са наложени 102 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 54 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 200 910 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 681 536,59 лв.

През третото тримесечие на 2023 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 53 броя. За установени нарушения на ЗООС за издадени 37 НП; за неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 29 НП; 14 – на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 12 за нарушаване на Закона за защитените територии; 10 – на Закона за биологичното разнообразие; 1 – на Закона за лечебните растения.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 58г), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 76  споразумения на обща стойност 96 320 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 91 910 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 80 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 2 087 900 лв.

През третото тримесечие на 2023 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Бобов дол – 224 000 лв. и на община Враца – 6 400 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2023 г. е представена в EXCEL формат.