Категории
Министерство

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда

 

Приет с ПМС № 331 от 17.10.2022 г., обн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.