Категории
Министерство

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда

 

Приет с ПМС № 162 от 3.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 33 от 26.04.2011 г., бр. 102 от 22.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., бр. 32 от 5.05.2015 г., в сила от 5.05.2015 г., бр. 84 от 30.10.2015 г., в сила от 30.10.2015 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г., бр. 3 от 8.01.2019 г., изм. и доп., бр. 74 от 20.09.2019 г