Категории
Министерство

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

 

Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г. изменен и допълнен ПМС № 355 от 31.12.2018 г., обн., ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., в сила от 12.01.2019 г.