Категории
Министерство

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г.