Категории
Министерство

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

 

Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 1.10.2017 г., изм. и доп., бр. 3 от 2019 г., изм., бр. 23 от 2019 г., изм. и доп., бр. 74 от 2019 г., бр. 54 от 2020 г., изм. и доп., бр. 17 от 2021 г., изм. ДВ, бр. 68 от 2023 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10 от 2024 г.