Категории
Министерство

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

 

Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г., изм. и доп., бр. 3 от 8.01.2019 г., изм., бр. 23 от 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 г.