Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2015 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2015 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 44 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 417 072,56 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 37 бр. и са в размер на 65 401,17 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 7 бр. на стойност 351 671,39 лв. От общия брой наложени санкции, 33 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 10 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за наличие на неприятни миризми.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 82 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2015 г. са на обща стойност  408 337,77 лв., като 390 980,70 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община  Девня – 77 100,80 лв.; Община Благоевград – 58 042,88 лв.; Община Бургас – 55 944,52 лв.; Община Несебър – 24 812,80 лв. и Община Челопеч – 21 678,06 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 2 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 311 833,46 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За второто тримесечие на 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 239 бр. наказателни постановления, с които са наложени 130 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 109 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 791 300 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 410 854,57 лв.

Най-много наказателни постановления през второто тримесечие на 2015 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 95 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда са издадени 43 бр. наказателни постановления; 29 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 21 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 21 бр. на Закона за лечебните растения; 17 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 6 бр. на Закона за защитените територии; 4 бр. на Закона за защита от шума в околната среда и 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи