Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2016 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2016 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 53 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 613 121,32 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 35 бр. и са в размер на 41 002,54 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 18 бр. на стойност 572 118,78 лв. От общия брой наложени санкции, 37 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 16 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 57 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2016 г. са на обща стойност  999 904,74 лв., като 813 152,16 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Свищов – 498 594,05 лв., Община Девня          – 89 864,80 лв., Община Русе – 20 762,47 лв., Община Сливен – 17 741,16 лв., Община Мадан – 15 369,86 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 13 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 3 643 501,58 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За второто тримесечие на 2016 г. от директорите на РИОСВ са издадени 193 бр. наказателни постановления, с които са наложени 113 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 80 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 736 250,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 558 357,66 лв.

Най-много наказателни постановления през второто тримесечие на 2016 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за опазване на околната среда – 51 бр.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците от директорите на РИОСВ са издадени 40 бр. наказателни постановления; 30 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 29 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 24 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 12 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 3 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на ЗЗВВХВС и 1 бр. за установени нарушавания на ЗЗШОС.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи