Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2017 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2017 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 55 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 358 035,26 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 39 бр. и са в размер на 37 311,24 лв. Наложените еднократни санкции са 16 бр. на стойност 320 724,02 лв. От общия брой наложени санкции, 39 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 16 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 91 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2017 г. са на обща стойност 625 275,31 лв., като 293 964,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Разград – 27 489,60 лв., община Шумен – 24 080,72 лв., община Куклен – 20 175,20 лв., община Мадан – 12 948,32 лв. и община Каварна – 12 911,40 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 13 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 127 288,10 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2017 г., от директорите на РИОСВ са издадени 216 бр. НП, с които са наложени 140 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 76 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 042 675 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 305 594,28 лв.

Най-много НП през второто тримесечие на 2017 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух – 52 бр.

За неспазване изискванията на ЗООС от директорите на РИОСВ са издадени 33 бр. НП; 36 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 30 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 45 бр. на Закона за управление на отпадъците; 13 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 2 бр. на Закона за защитените територии; 1 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 1 бр. на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и 3 бр. за установени нарушавания на Закона за защита от шума в околната среда.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи