Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2019 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2019 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 53 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 66 853,19 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 42 бр. и са в размер на 24 233,74 лв. Наложените еднократни санкции са 11 бр. на стойност 42 619,45 лв. От общия брой наложени санкции, 31 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 21 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за констатирано замърсяване на почви.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 53 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2019 г. са на обща стойност 471 170,20 лв., като 407 791,97 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Габрово – 111 046,41 лв., община Провадия – 79 224,12 лв., община Марица – 22 448,62 лв., община Пещера – 11 302,40 лв. и община Разград – 10 864,80 лв.    

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 8 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 254 361,67 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2019 г., от директорите на РИОСВ са издадени 222 бр. НП, с които са наложени 146 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 76 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 501 100 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 265 630,16 лв.

Най-много НП през второто тримесечие на 2019 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 67 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 49 бр. НП; 42 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 24 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 15 бр. на Закона за лечебните растения; 14 бр. на ЗООС; 7 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на Закона за защита от шума в околната среда и 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие на 2019 г. е представена в EXCEL формат.