Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2020 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2020 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 42 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 341 679,70 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 25 бр. и са в размер на 17 842, 34 лв. Наложените еднократни санкции са 17 бр. на стойност 323 837,36 лв. От общия брой наложени санкции, 24 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 18 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 40 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2020 г. са на обща стойност 384 029,19 лв., като 304 886,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карлово – 79 706,10 лв.; община Девня – 30 560,38 лв.; община Русе – 21 164 лв.; община Благоевград – 18 452,83 лв. и община Димитровград – 14 758,01 лв.        

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 4 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 33 222,17 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2020 г., от директорите на РИОСВ са издадени 196 бр. НП, с които са наложени 130 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 66 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 681 441,20 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 239 736,77 лв.

Най-много НП през първото тримесечие на 2020 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 60 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 45 бр. НП; 27 бр. са издадените НП за установени нарушения на ЗООС; 21 бр. на Закона за лечебните растения; 17 бр. на Закона за защитените територии; 9 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 7 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 7 бр. за установени нарушения на Закона за защита от шума в околната среда; 2 бр. на Закон за ограничаване изменението на климата и 1 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през първото тримесечие на 2020 г. е представена в EXCEL формат.