Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2021 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)
За второто тримесечие на 2021 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 50 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 256 985,93лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 41 и са в размер на 107 739,72 лв. Наложените еднократни санкции са 9 на стойност 149 246,21 лв. От общият брой наложени санкции, 30 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 20 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.
През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 49 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.
Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2021 г. са на обща стойност 270 437,64 лв., като 193 955,90 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Девня – 26 620,00 лв., община Троян – 21 401,75 лв., община Белослав - 17 692,80 лв., община Долни чифлик – 15 746,40 лв. и община Стражица – 13 068,58 лв.
За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 4 НП за налагане на санкции на обща стойност 14 980,04 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ
За второто тримесечие на 2021 г., от директорите на РИОСВ са издадени 295 НП, с които са наложени 200 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 95 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 964 150,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 370 974,19 лв.
През второто тримесечие на 2021 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 108. За неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, от директорите на РИОСВ, са издадени 49 НП; 38 са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 35 – на Закона за лечебните растения; 29 - на Закона за опазване на околната среда; 22 - на Закона за биологичното разнообразие; 8 – на Закона за защита от шума в околната среда; 4 - за нарушаване на Закона за защитените територии; по 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и на Закона за ограничаване изменението на климата; няма издадени НП за нарушение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита на животните.
За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 62 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 173 150,00 лв.
През второто тримесечие на 2021 г., на община Стамболийски е преведена сума от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, в размер на 8 000 лв.