Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2022 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2022 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 46 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 202 374,79 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 31 и са в размер на 15 315,42 лв. Наложените еднократни санкции са 15, на стойност 187 059,37 лв. От общият брой наложени санкции, 34 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 12 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 48 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2022 г. са на обща стойност 498 389,92 лв., като 386 879,79 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Варна – 135 694,88 лв., община Девня – 73 651,20 лв., община Белослав – 63 296,80 лв.,  община Долни чифлик – 23 803,20 лв. и община Златоград – 7 273,60 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 НП за налагане на санкции на обща стойност 64 147,29 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2022 г., от директорите на РИОСВ са издадени 229 НП, с които са наложени 148 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 81 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 419 400,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 582 812,35 лв.

През второто тримесечие на 2022 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 66. За неспазване изискванията на ЗООС, от директорите на РИОСВ, са издадени 58 НП; за неспазване изискванията на Закона за водите, са издадени 36 НП; 19 – на Закона за лечебните растения;18 - на Закона за биологичното разнообразие; 17 - на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 13 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 1 - Закона за защита от шума в околната среда; 1 - на Закона за ограничаване изменението на климата.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 107 споразумения на обща стойност 154 735,00 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 110 670,00 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 66 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 183 480,00 лв.

През второто тримесечие на 2022 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Перник – 56 000 лв. и община Бобов дол – 8 000 лв. Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие на 2022 г. е представена в EXCEL формат.