Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2023 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2023 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 34 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 46 690,65 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 26 броя и са в размер на 7 039,19 лв. Наложените еднократни санкции са 8 броя, на стойност 39 651,46 лв.

От общият брой наложени санкции, 27 броя са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 7 броя са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 53 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2023 г. са на обща стойност 218 094,78 лв., като 175 191,49 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Долни чифлик – 23 803,20 лв., Община Девня – 20 682,40 лв., Община Плевен – 17 908,00 лв., Община Разград – 12 708,17 лв. и Община Силистра – 12 315,20 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 64 147,29 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2023 г., от директорите на РИОСВ са издадени 167 НП, с които са наложени 105 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 62 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 066 530,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 600 675,41 лв.

През второто тримесечие на 2023 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 52 броя. За установени нарушения на ЗООС за издадени 46 НП; за неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 26 НП; 16 – на Закона за лечебните растения; 14 – на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 10 – на Закона за биологичното разнообразие; по 1 за нарушаване на Закона за защитените територии, Закона за защита от шума в околната среда и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 58г), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 87  споразумения на обща стойност 105 280,00 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 111 440,00 лв. (в т.ч. по сключени споразумения в предходното тримесечие).

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 106 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 664 450,00 лв.

През второто тримесечие на 2023 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на Община Бобов дол – 112 000 лв., на Община Димитровград – 24 000 лв. и на Община Куклен – 7 040 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие на 2023 г. е представена в EXCEL формат.