Категории
Министерство

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ХАРМОНИЗАЦИЯ / КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите        32000L0060

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО          32001D2455

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, отменяща Директива 76/160/ЕЕС          32006L0007

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:   31976L0160

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека             31998L0083

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО, считано от 22.12.2007 г.:    31975L0440        31979L0869         31991L0692

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите (кодифицирана версия) и Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия)    32006L0044    32006L0113

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС:   31991L0271     31998L0015

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници                                  31991L0676

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС:      31980L0068  и  31991L0692 и Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им 32006LO118 – BG       32006LO118

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви, отменяща Директива 76/464/ЕЕС         кодифицирана версия          32006L0011

Решение 77/795/ЕЕС за обмена на информация относно качеството на повърхностните пресни води в ЕС, отменено от Директива 2000/60/ЕО, считано от 22.12.2007 г.

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения      32007L0060

Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

Директива 2008/56/ЕО (ENG)

  • НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки (Обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

ДИРЕКТИВА 2008/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ДИРЕКТИВА 2009/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (текст от значение за ЕИП)

Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите. (текст от значение за ЕИП)     32009L0090

Директива 2007/2/ЕК (INSPIRE)

Директива 2007/2/ЕК (INSPIRE) (ENG)