Категории
Министерство

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 ноември 2017г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), във връзка с преразгледания ѝ обхват.

С направените изменения и допълнения в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, се прецизира обхвата на ЕЕО, по отношение на което се прилагат изискванията за ограничаване на употребата на определени опасни вещества, като от 22 юли 2019г. ограниченията ще се прилагат за всички изделия електрическо и електронно оборудване (вкл. кабелите и резервните части за неговия ремонт), които се пускат на пазара.

Същевременно, се предоставя възможност за употребата на повторно използвани резервни части за ЕЕО, за съответните категории ЕЕО за определен период, и се изключват от обхвата на директивата тръбните органи (музикални инструменти) и тягово задвижвана извънпътна мобилна техника.

Становища и бележки по законопроекта може да изпращате до 29.10.2018г. на следните e-mail адреси: tzheleva@moew.government.bg; mchenkova@moew.government.bg.

Документи