Категории
Министерство

Заповед за употребата на определени опасни вещества в компоненти на електрическото и електронното оборудванe

Заповедта е изготвена във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии. Настоящата Заповед утвърждава разрешени за употреба опасни вещества в медицински изделия и прибори на контрол и управление. Пълният текст на проектa на Заповед, може да видите тук. Крайна дата за съгласуването на проектa на Заповед: 23.02.2017 г. Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: tbandakova@moew.governement.bg